www.midland-ry.org

Midland Railway 2228 Class 1907

July 12, 2016 admin 0

  Midland Railway 2228 Class 1907 ซึ่งเป็นยุคของรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในขณะนั้น เป็นรถไฟประเภทใช้น้ำเป็นเชื้อเพลงนำแรงดันอากาศเข้ามาทนแทนน้ำมัน เพราะยุคนั้นน้ำมันยังถือว่าเป็นเชื้อเพลิงประเภทสิ้นเปลืองและค่อยข้างจะมีราคาสูงมาก Midland Railway 2228 ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ปีแห่งยุครุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจของเมืองลอนดอนอย่างประเทศอังกฤษ Midland Railway 2228 ได้ถูกเข้ามาใช้งานอย่างเรื่องขนส่งสินค้านำเข้าต่างประเทศ และขนส่งผู้โดยสารซึ่งระยะทางที่วิ่งนั้นเกือบ 50,000 กิโลเมตรจากเมืองลอนดอนไปถึงเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งจำนวนระยะทางโดยใช้การวิ่งถึง 15 ปีในยุคนั้นๆ […]