George Stephenson

จอร์จ สตีเฟนสัน ผู้สร้างรถไฟคันแรกของโลก

August 10, 2018 admin 0

  เป็นวิศกรเครื่องกลชาวอังกฤษ ที่ถูกเรียกว่า “บิดาแห่งทางรถไฟ” ด้วยความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างของรางรถไฟที่มีขนาดมาตฐาน 4 ฟุต (1,435 มม.) ยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบันด้วยชื่อเรียกสากลว่า “รางมาตฐาน” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “รางสตีเฟนสัน” ที่มีใช้แบบเดียวกันทั่วโลก ผลงานของสตีเฟนสัน ถือเป็นสิ่งที่พัฒนาให้โลกก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยการขนส่งทางรถไฟที่เป็นไปได้ ด้วยต้นทุนที่น้อยลง ถือเป็นเครื่องปฎิวัติวงการอุตสหกรรมในยุคศตวรรษที่ 19 จากช่วยงานของบริษัท Robert Stephenson and Company […]